top of page

온앤오프무용단
On&Off
Dance Company

warmbody2.jpg

WARM BODY

한창호∙도유의 ‘부드러운 몸’은 분주한 한낮의 빠름 속에서 잠시 몸을 빼내어 자신 만의 리듬을 찾은 구도자의 명상같이 정갈한 무대를 보여준 아름다운 작품이었다.                                 -이근수 무용평론가/경희대 명예교수              

오늘의 영상 Today's Clip

bottom of page